วันที่ 12 เมษายน 2553 พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา พร้อมด้วย คณะวัดทรงเมตตาเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเพื่อถวายพระพุทธรูป