สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้้ จำกัด วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้้ จำกัด วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO TV Spring News รายการ "CO-OP ไทยแลนด์" ออกอากาศวันที่ 29 ก.ย.55 เวลา 10.30 - 11.00 น. ตอน รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ (Best of the Best)


ประมวลภาพ VDO โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์รุ่นที่1 วันที่ 15-16 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้


ประมวลภาพ VDO มหาอุทกภัย 2554


ประมวลภาพ VDO พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และทำบุญครบรอบ 33 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ วันพุธที่ 28 กันยายน 2554 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 และการสัมนา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 และการสัมนา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


ประมวลภาพ VDO พิธีวางศิลาฤกษ์ และทำบุญครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 28 กันยายน 2552 เวลา 09:09 น. ณ บริเวณ สำนักงานสหกรณ์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 และการสัมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 7-8 ก.พ 2552 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550 และการสัมนา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 3-4 ก.พ 2550 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้


บันทึกวีดีทัศน์ " จากต้นกล้า .. สู่.. ป่าใหญ่ " ปี 2521 จากการรวมพลังของสมาชิก 167 คน ทุนดำเนินการเริ่มต้น 15,570 บาท สู่ สมาชิกกว่า 15,000 คน ทุนกว่า 4 พันล้านบาท จากต้นกล้าในวันนั้น .. มาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในวันนี้


บันทึกวีดีทัศน์ " จากต้นกล้า .. สู่.. ป่าใหญ่ " ชุด " นานาต้นไม้ในป่าผืนนี้ " คำกล่าวแทนใจจาก รัฐมนตรีการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ อธิบดีกรมป่าไม้ และอดีตกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


บันทึกวีดีทัศน์ " จากต้นกล้า .. สู่.. ป่าใหญ่ " ชุด ดอกผลจากป่า สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ฝากเงินดอกเบี้ยสูง, กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ รับทุนสวัสดิการ


บันทึกวีดีทัศน์ " จากต้นกล้า .. สู่.. ป่าใหญ่ " นานาต้นไม้ในป่าผืนนี้ ดอกผลจากป่าใหญ่ ละครเวที " พลังแห่งจุดเริ่มต้น " , การแสดงชุด " สหกรณ์ป่าไทย " " ยิ้มกลางสายฝน " ชุดย่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


บันทึกวีดีทัศน์ " จากต้นกล้า .. สู่.. ป่าใหญ่ " นานาต้นไม้ในป่าผืนนี้ ดอกผลจากป่าใหญ่ ละครเวที " พลังแห่งจุดเริ่มต้น " , การแสดงชุด " สหกรณ์ป่าไทย " " ยิ้มกลางสายฝน " ชุดเต็ม ( ตอนที่ 1 ) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO ช่อง 11 รายการ"พลังสหกรณ์" ออกอากาศวันที่ 20 เม.ย. 2550 เวลา 14.00 น. ตอน สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO ช่อง 11 รายการ"พลังสหกรณ์" ตอน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ค่ายเยาวชน " คนรักป่า " ฉันรอเธออยู่ในพงไพร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด บทเพลง " แด่วีรบุรุษนักอนุรักษ์ "


บรรยายพิเศษเรื่อง " ประหยัด อดออม เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน " โดยพระราชวิจิตรปฎิภาณ วัดสุทัศน์เทพวราราม วันที่ 4 ก.พ 2550 ( ตอนที่ 1 )


บรรยายพิเศษเรื่อง " ประหยัด อดออม เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน " โดยพระราชวิจิตรปฎิภาณ วัดสุทัศน์เทพวราราม วันที่ 4 ก.พ 2550 ( ตอนที่ 2 )

     

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer