สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
ปฎิทินประจำปี 2555
เดือนเมษายน
ค่ายเยาวชนสหกรณ์ (วันที่ เมษายน)
ค่ายครอบครัวสหกรณ์ (วันที่ เมษายน)
ประชุมคณะกรรมการประจำเืดือนเมษายน 2555 (วันที่ เมษายน)
เดือนมิถุนายน
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนมิถุนายน 2555 (วันที่ มิถุนายน)
ประชุมแผนประจำปี 2555 เวลา13.30 น. (วันที่ 12 มิถุนายน)
สอ.องค์การเภสัชกรรม ดูงาน (วันที่ 15 มิถุนายน)
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ดูงาน (วันที่ 21 มิถุนายน)
ประชุมแผนกลยุทธ์ประจำเดือนมิถุนายน (วันที่ 27 มิถุนายน)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเซ็นทรัล จำกัด ดูงาน (วันที่ 28 มิถุนายน)
เดือนกรกฏาคม
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนกรกฎาคม 2555 (วันที่ กรกฏาคม)
สายใยไม่เกษียณ ประจำปี 2555 (วันที่ กรกฏาคม)
ประชุมแผนกลยุทธ์ประจำเดือนกรกฎาคม (วันที่ 4 กรกฏาคม)
สอ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จำกัด ดูงาน (วันที่ 12 กรกฏาคม)
การรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์รุ่นที่1 (วันที่ 16 กรกฏาคม)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สอ.กรมป่าไม้ จำกัด (วันที่ 16 กรกฏาคม)
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททีโอที จำกัด ดูงาน (วันที่ 17 กรกฏาคม)
สอ.สาธารณสุขน่าน จำกัด ศึกษาดูงาน (วันที่ 19 กรกฏาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน (วันที่ 19 กรกฏาคม)
กำหนดการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สอ.กรมป่าไม้ จำกัด (วันที่ 28 กรกฏาคม)
การยื่นขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (วันที่ 30 กรกฏาคม)
เดือนสิงหาคม
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสิงหาคม 2555 (วันที่ สิงหาคม)
ประกาศผลสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (วันที่ 6 สิงหาคม)
ประชุมแผนกลยุทธ์ประจำเดือนสิงหาคม (วันที่ 8 สิงหาคม)
สอ.พนักงานการบินไทย จำกัด ดูงาน (วันที่ 16 สิงหาคม)
สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (วันที่ 18 สิงหาคม)
ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา (วันที่ 27 สิงหาคม)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2555 (วันที่ 29 สิงหาคม)
เดือนกันยายน
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนกันยายน 2555 (วันที่ กันยายน)
ประชุมแผนกลยุทธ์ประจำเดือนกันยายน (วันที่ 5 กันยายน)
การรับเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2555 (วันที่ 7 กันยายน)
สอ.กรมการพัฒนาชุมชน ดูงาน (วันที่ 10 กันยายน)
สอ.การประปานครหลวง ดูงาน (วันที่ 11 กันยายน)
การอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์รุ่นที่1 (วันที่ 15 กันยายน)
สอ.การไฟฟ้านครหลวง จำกัด ดูงาน (วันที่ 20 กันยายน)
กลุ่มสมาชิกจ.สมุทรสาคร ดูงาน (วันที่ 21 กันยายน)
เดือนตุลาคม
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม 2555 (วันที่ ตุลาคม)
สอ.ครูพิจิตร จำกัด ศึกษาดูงาน (วันที่ 1 ตุลาคม)
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ศึกษาดูงาน (วันที่ 2 ตุลาคม)
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่2 ศึกษาดูงาน (วันที่ 4 ตุลาคม)
สอ.สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ศึกษาดูงาน (วันที่ 8 ตุลาคม)
สอ.กระทรวงยุติธรรม จำกัด ศึกษาดูงาน (วันที่ 16 ตุลาคม)
สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงาน (วันที่ 26 ตุลาคม)
เดือนพฤศจิกายน
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (วันที่ พฤศจิกายน)
สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด (วันที่ 30 พฤศจิกายน)
เดือนธันวาคม
ประชุมคณะกรรมการประจำเดือนธันวาคม 2555 (วันที่ ธันวาคม)
ดูปฏิทินย้อนหลัง : 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer