สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

 กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2555

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555                     ประกาศรายชื่อกลุ่ม ครั้งที่ 1 และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม

                                                            (ตามที่สมาชิกดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2555                   วันเริ่มต้นการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2555                      วันสิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่

วันที่ 3 กันยายน 2555                         ประกาศรายชื่อกลุ่ม ครั้งที่ 2 จำนวนผู้แทนสมาชิก และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม

                                                             (ตามที่สมาชิกดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่)

วันที่ 17-27 กันยายน 2555                วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 9 ตุลาคม 2555                           วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 10-19 ตุลาคม 2555                   วันรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

วันที่ 3 ธันวาคม 2555                          ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก


 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer