หน้าที่ ( 8 ) / 8 Next


20 พฤศจิกายน 2555 พล.ต.ต.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา อุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย