หน้าที่ ( 23 ) / 54


17 ก.ค.60  - พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ 10)  ร่วมกิจกรรมในการอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) : INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS(ILG) ของมหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 ณ ห้อง ASTOR โรงแรม ST.REGIS ถนนราชดำริ ในภาคกิจกรรม Theam Hormones Season Change พล.ต.อ.ดร.วิระชัยฯ ประธานกลุ่ม Change และผู้นำนวัตกรรมแปรสภาพเป็นนักเรียนระดับประถมและมัธยม โดยใช้กลยุทธ์ในการแจกสติกเกอร์รูปหัวใจให้ทุกคนนำไปติดที่เสื้อเพื่อนคนไหนมีหัวใจมากสุดจะได้รับรางวัล โดยหลังจากเสร็จกิจกรรมจะมีการนำชุดนักเรียนไปมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน