หน้าที่ ( 22 ) / 54


24 ก.ค.60  - พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ 10)  ร่วมอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) : INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS(ILG) ของมหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 ณ   โรงแรม ST.REGIS ถนนราชดำริ โดยมี ดร.ศุภชัย ปาจริยานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ RISE Accelerator