หน้าที่ ( 15 ) / 54


28 ก.ย.2560 พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา  ที่ปรึกษา(สบ10) เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน INNOVATION ที่ประเทศเกาหลี(27 ก.ย.-1 ต.ค.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) : INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS(ILG)   ของมหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 12