หน้าที่ ( 29 ) / 114


การบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในปีพุทธศักราช 2560 ของ พล.ต.อ.ดร.สุวิระ  ทรงเมตตา