หน้าที่ ( 13 ) / 54


7 พ.ย.2560 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย  ทรงเมตตา รรท.รอง ผบ.ตร. บรรยายหัวข้อ “คติชีวิต บันได 12 ขั้น สู่ความสำเร็จ” ในการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ณ สถาบันพระปกเกล้า