ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"ประจำปี 2556 สาขา พัฒนาบุคลากรและองค์กร
จาก สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "รางวัลไทย"พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  องคมนตรี(ผู้มอบ)
789
ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2555  จากสมัชชานักจัดรายการข่าว
วิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี (ผู้มอบ)
789
ได้รับประทานโล่ห์และ เกียรติบัตรรางวัลบุคคลดีเด่น "ระฆังทอง" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น
789
13 ก.พ. 2554 รับรางวัล Gold Award ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา และส่งเสริมมิตรภาพระหว่าง ประเทศจากนายกรัฐมนตรี ประเทศบังคลาเทศ
789
เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553   ของ ภ.2
789
ได้รับรางวัลคนดีสังคม ไทย สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย ประจำปี 2549 เนื่องจากเป็นผู้ที่เสียสละและทุ่มเทในการทำงาน เพื่อประชาชน จนบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและประเทศชาติ  
789
4 พ.ค.2549 ได้รับรางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้กับสังคม และส่วนรวม อย่างทุ่มเทโดยอุทิศทั้งกายและสติปัญญา  จากรายการ “คนดีคู่สังคม”   ทางสถานีโทรทัศน์ UBC ช่อง 7
789
ปี 2549 พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผบก.ทล. ได้รับคัดเลือกจากนิตยสารโล่เงินให้เป็น 1 ใน 10 นายพลตำรวจแบบอย่างดีเด่น
789
7 ก.พ.2549 ผบช.ก. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผบก.ทล. จากการทำหน้าที่สืบสวนจับกุมการลักลอบนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร
789
ได้รับโล่ห์เกียรติคุณจาก สำนักงานพระพุทธศาสนา  จ.สมุทรปราการ  ในฐานะที่เป็น ผู้นำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนา   ด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่ง พ.ศ.2548  เนื่องจากเป็นผู้ริเริ่มโครงการนำตำรวจเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นการพัฒนาตำรวจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
789
ได้รับคัดเลือกจาก ป.ป.ส. ให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี ยาเสพติดประจำปี2547
789
26 มิ.ย.2548 ได้รับคัดเลือกจาก ป.ป.ส. รับโล่ห์รางวัลองค์กรดีเด่นด้านปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2548
789
ได้รับรางวัลผู้พิทักษ์  และป้องกันวัฒนธรรม    ที่ดีงามของชาติ ประจำปี 2547จากกระทรวงวัฒนธรรม  เนื่องจากเป็นผู้ที่ปราบปรามสิ่งที่มอมเมาเด็กและเยาวชนได้อย่างโดดเด่น และมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ 
789
เป็นผู้บังคับการตำรวจ ภูธรจังหวัดที่ได้รับการยกย่องว่าบริหารงานร่วมกับผู้ว่า CEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับการยกย่องให้เป็นตำรวจภูธรต้นแบบ พ.ศ.2547
789
8 เม.ย.2547 ได้รับโล่ห์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากการเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์การประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ"
789
30 มี.ค.2547 บช.ภ.1 มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ พล.ต.ต.สุวิระ ทรงเมตตา ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น
789
รางวัลพระราชทาน "เทพทอง" ในฐานะบุคคลดีเด่น ด้านวิทยุกระจายเสียง ประจำปี 2547 เนื่องจากเป็นผู้ริเริ่มจัดทำรายการวิทยุในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้ง 44 สถานี  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นรายการวิทยุดีเด่นระดับชาติ
789

8 ก.พ.2547 รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจาก พล.ต.ท.จงรัก จุฑานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

789

29 ม.ค.2547 รับรางวัล “คนดีสังคมไทย” ประจำปี 2546 สาขา การบริหารการพัฒนาและบริหารงานป้องกันและปราบปราม

789
ดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 ในการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง จ.ตราด
789
คนดีสังคมไทย 2546 ได้รับรางวัลคนดีสังคมไทย สาขาการพัฒนาและบริหารงานป้องกันและปราบปราม จากมูลนิธิสังคมไทย  ประจำปี 2546 เนื่องจากเป็นการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดดเด่น ในระดับประเทศ เป็นแบบอย่างที่ดีกับข้าราชการตำรวจทั่วไป
789
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2543 ในด้านการเป็นนายตำรวจตัวอย่าง   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากนิตยสาร POLICES