logo

1.พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2559

2.บริษัทผู้ประกอบการให้บริการ รปภ. และพนักงาน รปภ. ที่สังกัดบริษัท รปภ. ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

3.ผู้ประกอบธุรกิจ รปภ. ก่อนวันที่ 4 มี.ค.59 หากประสงค์จะประกอบธุรกิจฯต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใน 26ก.พ.60

4.พนักงาน รปภ. ในสังกัดของผู้ประกอบธุรกิจ รปภ.ก่อนวันที่ 4 มี.ค.59 หากจะประกอบอาชีพพนักงาน รปภ.ต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ ภายในวันที่ 26 ก.พ.2560

5.ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพพนักงาน รปภ. เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบธุรกิจและอาชีพต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตจากนายทะเบียน

6.คุณสมบัติผู้มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพพนักงาน รปภ.ต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา

images images images

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ 10)

กฎหมาย เอกสาร และขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รปภ.

คู่มือประชาชน การยื่นขอจดรับใบอนุญาต
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

เอกสาร การฝึกอบรมนายทะเบียน

คู่มือ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย